College Administration

—Campus Chief : Prabin Kumar Rai

—Finance Controller : Gaurab Sanjyal

—Legal Advisor : Abaindra Niraula

—Accountant : Pratikshya Shrestha

—Librarian : Purushottam Shakya

—Guard : Mahendra Bhandari

—Office Helper : Rita Bhandari, Lokraj Bhattarai

—Helper : Pramila Mallik